Ärtor som ligger på rad och en efter en krossas av en hammare.

Mobbning, trakasserier och utanförskap – vems ansvar?

Vem har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön? Vem ska se till att ingen far illa och blir utsatt för mobbning, trakasserier eller utanförskap? Det är viktiga frågor som blivit särskilt aktuella nu i och med ”Mobbningsdomen” i jämtländska Krokom för en tid sedan.

En anställd hade känt sig trakasserad av en arbetsledare sedan en tid varför han sökte stöd och hjälp hos två högre chefer. Dessa två chefer fälldes nyligen för att ha orsakat den anställdes självmord. ”För att inte ha vidtagit tillräckligt med åtgärder mot mobbningen. Genom oaktsamhet och grov vårdslöshet har de därmed orsakat mannens sjukdom och senare självmord”, enligt domstolen.

Läs mer om domen här http://tinyurl.com/lwevo4u

Många chefer är oroliga

Många chefer är nu oroliga för vad det som gäller, vem som har ansvar för vad när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Det är fullt förståeligt eftersom detta är mer svårbedömt och svårhanterligt än den fysiska arbetsmiljön. Där finns det tydliga regler och föreskrifter om vad som gäller och den är också lättare att följa upp. Genom regelbundna ”skyddsronder” får man snabbt en uppfattning om överhängande risker för de anställda – och kan snabbt åtgärda. Det är med andra ord ganska enkelt att förebygga fysiska skador, om man bara följer upp regelbundet.

Betydligt svårare är det med den psykosociala arbetsmiljön, som är mera subtil, där det inte finns några detaljerade föreskrifter. Vad är egentligen mobbning? Vem kan kalla sig trakasserad och när kan vi prata om utanförskap? I skolans värld vet vi ungefär hur den ser ut – vissa av oss kanske själva har varit drabbade. Då minns man hur det var, hur det kändes… Den känslan är inte annorlunda bara för att vi nu är vuxna. Vi behöver ta krafttag för att förebygga, förhindra och framförallt belysa att det förekommer, och prata om vad vi ska göra åt det. EN person som mår dåligt och blir utsatt på en arbetsplats är en för mycket.

Min rekommendation är att kräva nolltolerans på företaget

Ingen människa ska behöva bli utsatt för varken mobbning, trakasserier eller utanförskap – oavsett vem man är, var man arbetar eller på vilken nivå man befinner sig. Vi har alla ett ansvar för att förbygga, förhindra och ingripa när vi märker eller misstänker att det pågår.

Vad säger lagen?

Enligt arbetsmiljölagen är det den högsta ledningen som ska se till att ”de fysiska och psykiska hälsoriskerna på arbetsplatsen minimeras”. Uppgifter som har med arbetsmiljön att göra kan sedan delegeras – och därmed riskerar också ansvaret om en olycka sker att bli en tolkningsfråga som domstolen får avgöra. I praktiken innebär det att en mellanchef som delegerats ett arbetsmiljöansvar kan bli medskyldig vid olyckor och sjukdomar, förutsatt att olyckan eller ohälsan orsakats av brister i arbetsmiljön som kunnat undvikas eller förebyggas genom ett förebyggande arbete. Därför är det viktigt att ansvar bara tilldelas de som har rätt kompetens och att det är klart och tydligt vad ansvaret är och vad som förväntas.

Är du chef och osäker på vad som gäller?

Några goda råd till dig:

  • Ta reda på ansvar och arbetsmiljöuppgifter. Gå till din närmaste chef och klargör exakt vad det är som gäller – och gör det nu. Förändra ansvaret om du byter tjänst.
  • Se till att du får det skriftligt.
  • Gå igenom din kompetens inom området. Behöver du gå en kurs eller komplettera något? En utbildning inom psykosocial arbetsmiljö som gör att du känner dig trygg?
  • Se till att du inte är ensam och agera sedan snabbt. Ibland behöver man ta in extern hjälp för att lösa en konflikt eller komma till rätta med en situation. Är du själv inblandad behöver du definitivt ta in hjälp utifrån.
  • Ta reda på vilket mandat du har att fatta beslut. För att kunna sköta sina arbetsmiljöuppgifter behöver man inte bara ha rätt kompetens, man behöver rätt mandat och möjlighet att kunna agera också.

Vi behöver alla ta vårt ansvar för att förebygga och förhindra att människor far illa på våra arbetsplatser, oavsett vilken roll vi har. Du som chef har ett extra stort ansvar!

Skribent: Christina Paulson

Leave a Comment